Puzzle Quest [PL][CD][ISO]

Added June 21 2008
CategoryPc Games
Seeds / Peers13 / 3 Refresh Leechers
Size152.82 MB
Hashb998598974ca805721f854f2e798bbb38e6fc692
Files
152.72 MB Puzzle Quest PL.iso
Trackers
http://tracker.torrenty.org:6969/announce
Description
Puzzle Quest: Challenge of the Warlordsproducent: Infinite Interactive

wydawca: D3 Publisherkategoria: logiczne - strategiczneData Premiery:

?wiat: 22 pa?dziernika 2007

Polska: 12 czerwca 2008No?nik: 1 CDtryb gry: single / multiplayer

tryb multiplayer: LAN / Internet | liczba graczy: 1 - 2

wymagania wiekowe: brak ogranicze?Wymagania sprz?towe:

Procesor: Pentium 1. GHz,

RAM: 256 MB,

System: Windows 2000/XP,

Karta graficzna: 64 MB z obs?ug? Pixel Shader 2.0Galeria screenów: http://www.gram.pl/galeria.asp?id=936&gid=2215Puzzle Quest to barwna, oryginalna gra logiczna, zawieraj?ca liczne elementy RPG i osadzona w... Etherii, ?wiecie doskonale znanym ka?demu mi?o?nikowi strategii fantasy. Autorami omawianej pozycji s? bowiem ludzie z Infinite Interactive, której za?o?yciel, Steve Fawkner, jest jednocze?nie twórc? serii gier ze ?wiata Warlords, za? sama firma odpowiada m.in. za stworzenie Warlords 4 i Warlords Battlecry 3. Nie dziwi wi?c tak egzotyczne po??czenie gatunków – j?drem rozgrywki jest zabawa wymagaj?ca wysilenia szarych komórek, lecz ju? ca?a fabularna otoczka w mniejszym lub wi?kszym stopniu nawi?zuje do miejsc i wydarze? dobrze znanych ze wspomnianych gier.Chocia? logiczna cz??? Puzzle Quest w podstawowych za?o?eniach bazuje na popularnej, darmowej grze Bejeweled, to ju? mnogo?? opcji i rozszerzone zasady rozgrywki szybko udowadniaj?, i? mamy tutaj do czynienia z produkcj? o wiele bardziej przemy?lan? i rozbudowan? koncepcyjnie. G?ównym trybem gry jest kampania dla jednego gracza, zawieraj?ca d?ugi i intryguj?cy scenariusz. Zabaw? rozpoczynamy od zdefiniowania naszej wirtualnej postaci – wybieramy wi?c odpowiedni portret, profesj? i inne parametry, które bezpo?rednio wp?ywaj? na charakter rozgrywki. Stopniowo poznajemy kolejne rozdzia?y opowiadanej historii, tocz?c po drodze mas? pojedynków logiczno-taktycznych z napotkanymi przeciwnikami.W miar? odnoszenia kolejnych sukcesów nasz bohater zdobywa z?oto i magiczne przedmioty, a tak?e kumuluje punkty do?wiadczenia. Wszystko to przek?ada si? w wymierny sposób na mo?liwo?ci herosa, poznaje on w ten sposób nowe zdolno?ci oraz podnosi skuteczno?? tych ju? poznanych - gracz sprawuje bezpo?redni? kontrol? nad rozwojem swego alter ego. Wraz z post?pem fabu?y na naszej drodze staj? coraz silniejsi i inteligentniejsi przeciwnicy (w sumie 50 rodzajów), dlatego musimy mocno zastanowi? si? nad drog? rozwoju naszego pupila, a tak?e wykaza? si? du?? trze?wo?ci? umys?u – szybko okazuje si? to niezb?dne, aby móc wychodzi? obronn? r?k? z coraz trudniejszych pojedynków i pomy?lnie wykonywa? zlecone nam zadania (których to mamy a? 150). Z czasem stajemy si? niezwykle wa?n? person? w Etherii, mo?emy stan?? na czele w?asnego imperium, a tak?e atakowa? i zdobywa? kolejne zamki i miasta. Te ostatnie pe?ni? kluczow? rol? w pó?niejszych etapach rozgrywki, pozwalaj? one bowiem na wznoszenie ró?nego rodzaju budowli, po?rednio lub bezpo?rednio wzmacniaj?cych nasz? posta?.Na tym nie koniec nowatorskich rozwi?za?. Gdy staniemy si? ju? dostatecznie pot??ni, mo?emy o?mieli? si? na z?apanie i ujarzmienie napotkanych kreatur, z którymi mo?emy potem robi? ró?ne ciekawe rzeczy. Cz??? z nich mo?emy wykorzysta? jako wierzchowce, inne dysponuj? przydatnymi czarami, które tak?e mog? nam pomóc w naszej przygodzie. Przechwycone stwory mo?emy rozwija? za po?rednictwem serii wbudowanych mini-gier, pe?ni?cych rol? mi?ego przerywnika od regularnych bitew. W fantastycznym ?wiecie Etherii nie brakuje tak?e miejsc osobliwych i tajemniczych, nierzadko kryj?cych wiele ciekawych przedmiotów, np. run, które mo?na wykorzysta? do tworzenia magicznych artefaktów. Mo?emy tak?e napotka? ró?nego rodzaju sojuszników, którzy za mniejsz? lub wi?ksz? przys?ug? b?d? nam towarzyszy?.Tak jak mo?na by?o si? spodziewa?, Puzzle Quest posiada wbudowane wsparcie dla rozgrywek multiplayer – do dwóch graczy mo?e wytoczy? na przeciw siebie swe armaty i przyst?pi? do zaciek?ej rywalizacji. Na najlepszych czeka s?awa i laury, za spraw? sieciowego systemu rankingowego. Warto zwróci? uwag? na otwart? konstrukcj? programu, która pozwala u?ytkownikom na ?ci?ganie z sieci dodatkowych zawarto?ci.***

Obraz p?yty zrobiony przeze mnie z orygina?u.

Gra jest rewelacyjna i mega wci?gaj?ca.UWAGA: seeduj? tylko do godz. 15 dzisiaj (20.06.2008) a nast?pnie najwcze?niej od poniedzia?ku od godz. 7. Nie denerwowa? si? prosz?.

Mój pierwszy torrent. Upload ok. 32 kB.UWAGA 2: gra wci?ga jak diabli... :-)Opis instalacji:1. Wypal/Emuluj w DT

2. Zainstaluj

3. Graj

4. Je?li Ci si? spodoba to kup orygina?.
Locations no locations

Last

FILE SIZE SEEDS PEERS ADDED
Zombasite - Pc Games Verified 308.15 MB 20 11 7 hours
Into the Belly of the Beast-POSTMORTEM - Pc Games Verified 780.3 MB 5 11 9 hours
Bureau of The: the XCOM Declassified Multi8 Repack By -=hooliG@then=- Uploaded-NASWARI+ZOHAIB - Pc Games Verified 7.45 GB 79 92 13 hours
Devil May Cry 4: Special Edition MULTI7 RePack By R.G Mechanics Uploaded-NASWARI+ZOHAIB - Pc Games Verified 5.21 GB 22 26 13 hours
Worms W.M.D. (+ All-Stars DLC + Working Multiplayer, MULTI8) [FitGirl Repack] - Pc Games Verified 1.07 GB 5 12 21 hours
Dungeon Punks-SKIDROW - Pc Games Verified 547.3 MB 9 10 23 hours
Attack on Titan (Inclu ALL DLC) - Pc Games Verified 11.22 GB 32 245 1 day
Master of Orion: Collectors Edition (v48.3.1 + 2 DLC + Bonus Content, MULTI11) [FitGirl Repack, Selective Download - from 2.3 GB] - Pc Games Verified 3.2 GB 7 43 1 day
Kill Shot - V3 3 Mod - Unlimited Ammo & More - Misc Verified 58.21 MB 1 1 1 day
Bingo - VER 1 11 32 Mod - Misc Verified 52.08 MB 1 1 1 day
Warhammer 40,000: Space Marine Collection (v1.0.165 + All DLCs, MULTI9) [FitGirl Repack, Selective Download - 2.1 GB] - Pc Games Verified 3.05 GB 5 26 1 day
Pan-Pan (GOG) - Pc Games Verified 92.79 MB 5 5 1 day
Master of Orion-CODEX - Pc Games Verified 4.53 GB 31 70 1 day
The Hive-CODEX - Pc Games Verified 1013.3 MB 13 22 1 day
The Life Of Greather-HI2U - Pc Games Verified 569.3 MB 6 5 2 days
Mugen Souls Z-CODEX - Pc Games Verified 4.11 GB 8 34 2 days
Automobilista PROPER-CODEX - Pc Games Verified 14.33 GB 0 9 2 days
Crusader Kings II The Reapers Due-CODEX - Pc Games Verified 1.76 GB 5 19 2 days
Crusader Kings II: The Reapers Due-CODEX - Pc Games Verified 1.76 GB 51 88 2 days
Jetpack Joyride - V1 9 9 Mod - Unlimited Coins - Misc Verified 88.04 MB 1 1 2 days